REGULAMIN SERWISU 

umożliwiającego zawarcie Umowy o zarządzanie PPK z Millennium PPK SFIO 

§ 1

Regulamin Serwisu umożliwiającego zawarcie Umowy o zarządzanie PPK z Millennium PPK SFIO na stronie internetowej Millennium TFI S.A. (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego dochodzi do zawarcia Umowy o zarządzanie PPK pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Millennium PPK SFIO. Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem Strony Internetowej należącej do Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A. Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Administrator Pracodawcy – osoby wyznaczone przez Podmiot Zatrudniający do kontaktów z Towarzystwem w związku z administrowaniem PPK Serwis;

2. Formularz – formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie, przy wypełnianiu którego Podmiot Zatrudniający podaje: dane adresowe firmy, dane korespondencyjne firmy, NIP, REGON i opcjonalnie KRS, nazwa sądu rejestrowego, siedziba sądu rejestrowego i wydział sądu rejestrowego, wysokość kapitału zakładowego oraz w przypadku spółek akcyjnych określenie czy został wpłacony w całości w części, beneficjentów rzeczywistych, administratorów pracodawcy, liczbę zatrudnionych, wysokość wpłat dodatkowych, osoby kontaktowe i osoby reprezentujące firmę przy zawieraniu umowy o zarządzanie PPK;

3. Millennium PPK SFIO, Fundusz – Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1626;

4. Podmiot Zatrudniający – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy o PPK, który może dokonać rejestracji w Serwisie;

5. PPK Serwis - platforma, udostępniona przez Towarzystwo, służąca do zarządzania PPK z poziomu Podmiotu Zatrudniającego;

6. Serwis – zarządzana przez Towarzystwo witryna internetowa pod adresem https://millennium.proppk.pl/ znajdująca się na Stronie Internetowej, na której należy się zarejestrować za pośrednictwem zamieszczonego tam formularza w celu zawarcia Umowy o zarządzanie PPK z Funduszem;

7. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.millenniumtfi.pl;

8. Użytkownik – Podmiot Zatrudniający dokonujący rejestracji w Serwisie, który po jej dokonaniu uzyskuje dostęp do treści zawartych w Serwisie;

9. Ustawa o PPK – ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.);

10. Umowa o zarządzanie PPK – umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym zawierana przez Podmiot Zatrudniający z Funduszem, a która zdefiniowana została w Rozdziale 2 Ustawy o PPK.

 

§ 3

1. Towarzystwo wykorzystuje Serwis w celu udostępniania Podmiotom Zatrudniającym Formularza. Podmiot Zatrudniający w celu zawarcia Umowy o zarządzanie PPK wypełnia Formularz udostępniony w Serwisie. Wypełnienie Formularza równoznaczne jest z oświadczeniem woli Podmiotu Zatrudniającego o chęci zawarcia z Funduszem Umowy o zarządzanie PPK.

2. Po wejściu przez Użytkownika do Serwisu i w celu przeniesienia do Formularza powinien on nacisnąć przycisk „ZAWARCIE UMOWY PPK Z MILLENNIUM TFI”. Po naciśnięciu przycisku, Użytkownik zostaje przeniesiony do Formularza, który powinien zostać wypełniony zgodnie z ust. 3 i 4.

3. Przy wypełnianiu Formularza, Podmiot Zatrudniający w Kroku 1 podaje jedną z następujących danych:

 • NIP,
 • REGON lub
 • KRS

oraz udziela odpowiedzi na pytanie czy ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK. Następnie wskazuje czy chce, aby jego dane rejestrowe zostały automatycznie pobrane przez Formularz czy też chce przejść dalej bez pobierania tych danych, przy czym wówczas będzie je musiał podać samodzielnie w następnym kroku. Przy czym, poprzez dane rejestrowe należy rozumieć dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1- 3, pozostałe dane Podmiot Zatrudniający wypełnia niezależnie od wybranej opcji tj. automatycznego poboru danych czy też samodzielnego ich wpisania.

4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje, że chce sam podać kolejne dane rejestrowe, w Kroku 2 podaje:

 • Dane adresowe firmy: forma organizacyjna, pełna nazwa Podmiotu Zatrudniającego, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina,
 • Dane korespondencyjne firmy (o ile są inne niż dane adresowe, o których mowa w pkt 1): ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina,
 • NIP, REGON, opcjonalnie KRS,
 • Liczba osób zatrudnionych,
 • Nazwa sądu rejestrowego, siedziba sądu rejestrowego i wydział sądu rejestrowego,
 • Wysokość kapitału zakładowego oraz w przypadku spółek akcyjnych określenie czy został wpłacony w całości czy w części,
 • Beneficjenci rzeczywiści: imię i nazwisko, opcjonalnie drugie imię (jeśli posiada), e-mail, telefon, obywatelstwo, kraj urodzenia, PESEL, data urodzenia, kraj rezydencji podatkowej, rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina, kraj),
 • Administratorów pracodawcy: imię i nazwisko, opcjonalnie drugie imię (jeśli posiada), kraj urodzenia, PESEL, data urodzenia, e-mail, telefon,
 • Wysokość wpłat dodatkowych,
 • Osoby kontaktowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon,
 • Osoby reprezentujące firmę przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK: ilość osób reprezentujących Podmiot Zatrudniający (według KRS), imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia, kraj urodzenia,

oprócz tego w Formularzu znajduje się przycisk „wybierz plik”, w którym Użytkownik może dodać dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia Umowy o zarządzanie PPK z Funduszem.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkich beneficjentów rzeczywistych. Możliwe jest także podanie przez niego kilku administratorów pracodawcy, osób kontaktowych i osób reprezentujących Podmiot Zatrudniający.

6. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 3 i 4, są one weryfikowane przez Fundusz i Towarzystwo, w efekcie do Użytkownika przesyłana jest Umowa o zarządzanie PPK.

7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci internetowej, przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z Serwisu.

8. Każdorazowo, przed wprowadzeniem danych do Formularza należy sprawdzić czy połącznie jest bezpieczne, w szczególności czy Użytkownik korzysta z szyfrowanego przy pomocy certyfikatu SSL protokołu https.

9. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu tylko na zaufanych urządzeniach (komputer, tablet, telefon etc.) z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym.

10. Zaleca się używanie zapory ogniowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci oraz powszechnie uznanego programu antywirusowego z najnowszymi definicjami wirusów.

11. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§ 4

1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z zasadami Regulaminu.

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w przypadku braku możliwości korzystania z Serwisu spowodowanej niezależnymi od Towarzystwa zdarzeniami losowymi, w tym działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny).   

§ 5

1. Towarzystwo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu na Stronie Internetowej, jednakże Towarzystwo nie może zagwarantować, że Serwis będzie działać bez awarii.

2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności Serwisu w momencie wystąpienia awarii. Towarzystwo dochowa należytej staranności w celu jak najszybszego przywrócenia dostępności Serwisu.

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, związanych z modyfikacją Serwisu. Towarzystwo będzie wykonywać prace konserwacyjne w miarę możliwości w godzinach nocnych.

§ 6

1. Dane zawarte w Serwisie stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych przepisach.

2. Autorskie prawa majątkowe do Strony Internetowej, w tym Serwisu, a także znajdujących się na nim utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), w tym do elementów graficznych przysługują wyłącznie Towarzystwu.

3. Zabronione jest jakiekolwiek pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, przetwarzanie w całości lub w części, bazy danych oraz innych utworów lub ich fragmentów, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Towarzystwu dostępnych w Serwisie za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami zawartymi w Serwisie przez Użytkowników do ich wyłącznego użytku osobistego.

§ 7

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz oraz Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000014564, o kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN, (opłaconym w całości), NIP 526-103-18-58. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Towarzystwie znajdują się na Stronie Internetowej Towarzystwa pod adresem: http://www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.html

§ 8

1. Towarzystwo informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, z zastrzeżeniem, że informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Towarzystwo środków zabezpieczających Stronę Internetową i Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.

4. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają w szczególności:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 9

Towarzystwo jest uprawnione do zablokowania dostępu do Serwisu w następujących przypadkach:

1. Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

2. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;

3. Użytkownik podejmuje działania mogące zakłócić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

 

§ 10

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do zmian obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych bądź zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego bądź innego organu nadzoru;
 • zmiany wymagań technicznych, w szczególności w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa świadczonej usługi;
 • zmiany zakresu funkcjonalności Serwisu;
 • gdy jest to niezbędne ze względu na interes Użytkownika.

3. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Internetowej poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu. Towarzystwo zawiadamia Użytkownika o zmianach Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 (słownie: czternastu) dniach od jego ogłoszenia oraz zawiadomienia Użytkowników.

5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć warunki korzystania z Serwisu zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu na Stronie Internetowej oraz otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Brak złożenia wypowiedzenia w powyższym terminie rozumiany jest jako akceptacja zmian Regulaminu.

6. Towarzystwo oraz Użytkownik są uprawnieni do wypowiedzenia drugiej stronie warunków korzystania z Serwisu z zachowaniem 14 (słownie: czternasto) - dniowego okresu wypowiedzenia.

7. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie na adres korespondencyjny odpowiednio Użytkownika lub Towarzystwa.

8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Towarzystwu poprzez kontakt pod numerem telefonu: (22) 598 29 91.

9. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego złożenia w każdym czasie reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Serwisu. Do składania i rozpoznawania reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Serwisu stosuje się obowiązującą w Towarzystwie Procedurę rozpatrywania reklamacji w Millennium TFI S.A., która jest dostępna na Stronie Internetowej Towarzystwa.

10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

11. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. publikacji na Stronie Internetowej.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zamknij
/polityka-prywatnosci